[JZ Club特别演出] 美国融合爵士盛宴:Wayne Krantz吉他三重奏

她独特磁性的嗓音,

她魅力四射的外型,

她无可挑剔的吐字发音,

她令人沉醉的表演。

让张乐诠释最好的上海爵士!

  • [JZ Club] 1/12&27 J3三重奏
  • [JZ Club] 1/13&20 陆宣辰五重奏
  • [JZ Club] 1/15 Oleg Roschin五重奏
  • [JZ Club] 1/17&24 红节奏
  • [JZ Club] 1/18&25 李悦君

  • Wooden Box Cafe (JZ-Group)

    9 Qing Hai Road (Near West Nan Jing Road)